ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ OKULU (ORGO)

TEOG un Kaldırılmasından Sonra, Kurumlar Arası Geçişin Yeniden Yapılandırılması İçin Özgün Model Önerisi Güncellendi.

 

 

Bu öneri, siyasi otoritenin seçeneklerine zenginlik katmak amacıyla tasarlandı.

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ OKULU (ORGO)

(DETAYLANDIRILMIŞ GENİŞ ÖZET)

 

GEREKÇE

Ortaokuldan mezun olan öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerinde yaşanan en önemli sorun; merkezi sınavların varlığından çok, bu sınavların yıl içinde yapılan eğitim ve öğretimi kendine esir yapmasından kaynaklanan olumsuzluklardır. Bazılarını belirtmek gerekirse, merkezi sınavlar kapsadığı okullarda; öğrencileri yarış atı yapmakta, öğretmenleri ve velileri yarış atı bakıcısı olmaya zorlamakta; konu ve kazanımlar bağlamında öğretmenleri öğretim programlarından adeta ödün vermeye davet etmekte….

Bununla kalmıyor;

Yeni öğretim modellerine geçişte öğretmenlerin önünü kesiyor. Nitekim Yapılandırmacı Öğretim 2004’te uygulamaya konduğu halde, bütün kitaplar ona göre hazırlandığı halde, okullarımızda hala başladığımız yerdeyiz. Öğretmen Merkezli Öğretim bütün ihtişamıyla saltanatını sürdürüyor.

Dershanelere olan bağımlılığı körüklüyor.

Dershanelere olan bağımlılığı körüklüyor.

Olumsuz iklim koşullarına rağmen batıdan doğuya kadar tüm öğrencileri eşit eğitim almış sayıyor.

Bunların üstesinden gelebilmek için en etkili yol; merkezi sınavları öğretim yılı dışına çıkarmak ve yıl içindeki öğretimi merkezi sınav esaretinden kurtarmaktır.

      

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildiri sunumundan bir görüntü

 

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ OKULU (ORGO) SÜRECİ

Kısa adı ORGO olan Ortaöğretime Geçiş Okulu, her öğretim yılı sonunda, muhtemelen haziran başında başlayan ve beş hafta süren minyatür bir okul modelidir.

Beş haftalık süreç sonraki yıllarda, programın kamuoyu ve eğitimciler tarafından kabul görmesi durumunda süre uzatılabilir.

Hatta üniversitelere giriş için, YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ OKULU (YÜGO) olarak düzenlenmesi durumunda beş haftalık süre, altı haftaya, zamanla da bir yıla çıkarılabilir.

 

Ortaöğretime Geçiş Okulu Başvuruları

1. Ortaokulları bitiren öğrenciler, öğrenimlerine devam etmek istedikleri Anadolu, İmam Hatip, Meslek Lisesi, Güzel Sanatlar, Spor ve Özel Liseleri bünyesinde 4 (dört) hafta süreyle açılacak olan Ortaöğretime Geçiş Okullarına başvuru yaparlar. Başvurular doğrudan liselerde olabileceği gibi e-okul sistemiyle de yapılabilir. Başvuru kapsamına ortaokullar da dâhil edilebilir.

 

Kapsama Girecek Dersler ve Öğretim Programı

2. Millî Eğitim Bakanlığı okulların türüne göre Ortaöğretime Geçiş Okulunda okutulacak dersleri belirler. Bu derslerle ilgili olarak hazırlanan 4 haftalık müfredat konularını okullara gönderir. Müfredatta yer alan konuların ağırlığı lise konuları olmakla birlikte ortaokulların konularına da yer verilir.

Özel durum: Ders seçimi yapılırken ve öğretilecek konular belirlenirken, ortaokul öğretmenlerinin derslerini lise konularına yönelebilecekleri gözden ırak tutulmamalı. Dershane sistemini sürdüren etkinlik merkezleri de harekete geçebilirler. Bu yüzden ORGO programları veya kılavuzu mayıs ayından önce yayınlanmamalı. 

3. Liselere hazırlık niteliği taşıması nedeniyle ORGO Müfredatının ağırlıklı olarak lise konularından seçilmesi doğaldır. Anadolu ve Fen liselerindeki müfredat aynı olabilir. İmam Hatip ve diğer meslek liselerinde okutulacak ortak derslere ilaveten okulların kendi alanlarıyla ilgili bir meslek dersi eklenir. Galatasaray lisesi gibi özel yönetmeliği olan okullarla, yabancı okullar ve özel okullar isteğe bağlı olarak Ortaöğretime Geçiş Okulu kapsamı dışında tutulabilir. Eğer katılmaları gerekirse okullarında verdikleri eğitimlerde tıpkı meslek liselerinde olduğu gibi ek konu isteğinde bulunabilirler. Ancak sırf özel yönetmeli olan okullar için eklenen özel dersler ile alan dersleriyle ilgili sorular ortak derslerden ayrı hesaplanır. Elde edilecek puanlar sadece ilgili okullara girişte öğrencilere avantaj sağlar.

Öğrenci hangi okulda derslere devam ettiyse, o okula kayıt yaptırırken ortak derslerden elde ettiği puanların yüzdelik bir dilimi ek puan olarak eklenir. Diğer okullardan gelen öğrencilere karşı bir avantaj hakkına sahip olur.

Öğrencilerin ikamet adreslerine yakın okulları tercih etmelerini teşvik etmek için, okulun yakınlık derecesine göre ortak derslerden elde ettikleri puanlara ek puan eklenmesi uygun olur.

Örneğin aynı muhtarlık bölgesinde yer alan okulu tercih edenlere 10-20 arası bir puan eklenir. Farklı mahallelerdeki okulları tercih edenlere, okulun uzaklığına göre daha düşük bir puan eklenir. Farklı ilçe veya illerdeki okulları tercih edenlere ek puan verilmez.

 

Öğrencilerin Okul Seçimi

4. Öğrenciler ORGO derslerine hangi tür okulda girerse girsin, tüm öğrenciler ortak derslerden aldıkları puanlarla okumak istedikleri her türdeki okula puan üstünlüğü esasına göre kesin kayıt yapma hakkı kazanır. Alan derslerinden kaynaklanan puanlar ise sadece meslek liselerine girişte ortak ders puanlarına eklenir.

 

Liselerin Yapacakları

5. Liseler derslik ve öğretmen durumlarına göre okullarına başvuru yapan öğrencileri sınıflara yerleştirir. Okul müdürleri veya ilçe MEM tarafından görevlendirilen öğretmenler MEB tarafından gönderilen minyatür programı esas alarak dört haftalık program yaparlar.

6. Yabancı liseler dışında tüm liselerde haftanın altı günü, pazar günü hariç, dört hafta süreyle kesintisiz akademik öğretim yapılır.

 

Ders İşlenişi

7. Öğretmenler derslerde öncelikli olarak ÖĞRENMEYİ öğretirler. Öğrencileri konu anlatımlarıyla boğmak ve yormak yerine, kazanımlar doğrultusunda öğrencileri yönlendirirler, onlara bilginin kaynağını gösterirler, kendi kendilerine bilgiye ulaşmalarının yolunu açarlar.

Öğretmenler daha çok bilgiye giden yolda öğretmen desteğine gereksinim duyan öğrencilerin yanında olurlar, bilginin kullanımına ağırlık verirler.

Böylece Yapılandırmacı Öğretime geçiş için nitelikli bir adım atılmış olur.

(Resmi ve özel tüm okullarımızın böyle nitelikli bir adıma ihtiyacı var. Öğretmen merkezli öğretim altında ezilen eğitim, adeta ağlıyor…)

 

Sınavlar

8. Tüm sınavlar merkezi sistem esasına göre yapılır. Dört haftanın sonunda, beşinci hafta sınav haftasıdır. Sorular Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilir. Sınav takvimini de bakanlık hazırlar. Daha önceki merkezi sınavlardaki sınav disiplini aynen uygulanır.

Bu sınavlarda sorulacak sorular bilginin kullanıma yönelik olacak biçimde hazırlanmalı, kesinlikle bilgi tekrarı hatasına düşülmemeli.

Bu sınavda öğrenciler ORGO ya devam ettikleri okullarda sınava girerler.

Lise öğretmenlerinden seçilen salon görevlileri ve gözetmenler farklı okullara yönlendirilir. Ders verdikleri sınıflarda görevlendirilmezler.

Lise öğretmenleri görevlendirildikleri okullarda salon başkanı olurken, gözetmenler ortaokul öğretmenlerine verilir.

 

Merkezi Sınavlarla İlgili Ölçme ve Değerlendirme

9. Öğrencilerin ORGO sınavlarında işaretledikleri doğru sorular önce 100 puan üzerinden değerlendirilir, daha sonra da diploma notlarıyla da ilişkilendirilerek 500 puana çevrilir.

ORGO puanı ile diploma notu karşılaştırılır. Diploma notunun belli bir oranı ORGO puanına eklenir. Eklenecek puanın belirlenmesinde iki puan arasındaki fark göz önünde tutulur. Eğer diploma puanı ORGO puanından çok yüksek ise, ORGO puanına katkı oranı azaltılır. Ancak aradaki fark makul oranda ise, hatta ORGO puanından yüksekse, etki yapacak katkı puanı arttırılır.

Burada dikkat edilecek nokta; ortaokul öğrencilerin yüksek not taleplerini önlemek, öğretmenlerin de hormonlu/şişirilmiş not vermelerini önlemek olmalıdır.

 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin, Velilerin Sınav Stresinden Kurtulması

Öğrenci öğrenciliğini yaşar, öğretmen öğretmenliğini yapar.

Eğitim ve öğretim merkezi sınav esaretinden kurtulur. Bağımsız ve özgün eğitimin önü açılır. Okulların ve öğretmenlerin başarı sıralaması merkezi sınav sonuçlarıyla ölçülmez.

Bundan dolayıdır ki ortaokullarda görevli öğretmenler gerçek not takdiri yaparlar, öğrenciler haksız yere yüksek not peşinde koşmazlar, şişirilmiş/hormonlu not gerçeği etkisiz kılınır, kopya önemini yitirir….

Bakanlığın öngördüğü YAPILANDIRMACI ve başka öğretim modelleriyle ilgili takdirleri geçmiş yıllardan daha hızlı ve daha gerçekçi hayata geçirilir.

10. Ortaokullarda gözetmensiz sınav hayal olmaktan çıkar, gerçeğe dönüşür.

 

Eğitim Yılı Kesintilerine Çözüm Olur

11. Mevsimlik işçi veya başka nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalan insanların çocukları için gittikleri yerlerde önlemler alınır. Kırsal alanda, mevsimlik işçilerin yoğun olduğu ortamlarda geçici ORGO ‘lar açılır. Kısacası öğrencilerin ORGO derslerine katılabilecekleri ortamlar hazırlanır. Hiçbir öğrenci mağdur duruma düşmez.

 

Özel Yönetmeliği Olan Liseler

12. Bazı liseler, örneğin fen liseleri, yabancı liseler, özel yönetmeliği olan liseler kabul edecekleri öğrencilerin puanlarında bazı derslerin puanlarını ölçüt alabilirler. Spor, güzel sanatlar ve meslek liseleri ortak derslerle ilgili puanlara ek olarak alanlarıyla ilgili puanları da dikkate alabilirler.

 

Ortaöğretime Geçiş Okuluna Katılım

ORGO’YA katılımın tüm öğrenciler için zorunlu olup olmayacağı, katılmayanların sınavlara girip giremeyeceği ve benzer konular bakanlık tarafından hazırlanan bir yönetmelikle okullara, öğrencilere, velilere duyurulur.

 

PUAN TÜRLERİ

a. ORTAK DERSLERLE ilgili temel puan:

  (Ortak derslerle ilgili soruların doğru seçeneklerinin karşılığıdır. Tüm okullar için geçerlidir.)

b. Temel Eğitim diplomasındaki puanın yüzdelik dilimi:

Doğal olarak ortaokul başarısının da liseye girişte katkısı olmalı. (Yukarıda 9 maddede açıklandı)

c. Ortaöğretime Geçiş Okuluna devam edilen lise ek puanı:

  (Bu puan Ortaöğretime Geçiş Okuluna devam ettiği ve sınava girdiği liseler için geçerlidir. Milli Eğitim Bakanlığı ORGO puanının yüzdelik bir dilimini ölçüt alarak belirler. Özel yönetmeliği olan okullar, yabancı okullar ve sınavla öğrenci alan özel okullar bu kapsamın dışında kalır)

d. Okulun ikamet adresine yakınlık ek puanı:

  (Öğrencinin ORGO puanına bakılmaksızın, okulun yakınlığına göre Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği ek bir puan… Yakın okullara teşvik etmek amacıyla yapılır)

e. Alan derslerinden kaynaklanan ek puan:

Meslek, İmam Hatip, Güzel Sanatlar, Spor ve kendine has alanı olan okullarla ilgili olarak Ortaöğretime Geçiş Okullarında müfredata ek olarak dâhil edilen derslerle ilgilidir. Sadece ilgili alanı olan okul kayıtlarında geçerli olur. Ancak bazı okullar ortak derslerle ilgili puanla ön kayıt yapıp daha sonra alanlarıyla ilgili yetenek sınavı yaparak öğrenci kabul edebilirler.

f. Özel yönetmeliği olan okullar

Yukarıdaki bazı maddelerde değinildi. Bu okullarda sınav yapılıp yapılmaması okulların isteğine bağlı bırakılabilir. Ayrıca ek puan talepleriyle ilave konu eklenebilir. Bu konulara bağlı puanlar sadece bu okullara, uygun görülürse Fen liselerine girişte avantaj sağlar.

 

Not: Herhangi bir liseye bağlı kalmaksızın farklı mekânlarda geçici olarak açılan Ortaöğretime Geçiş Okullarına devam eden öğrenciler, başvuru sırasında öğrenim görmek istedikleri okulu seçerler. Farklı nedenlerle başka yerlerde bulunan öğrenciler de başvuru sırasında okul seçimi yapabilirler. Bu öğrencilerin sınava girilen lise ek puanı ile ikamete yakınlık puanındaki hakları kaybolmaz.

 

Ortaöğretime Kayıtlar:

Sistemin başından sonuna kadar, öğrenciler ikamet adreslerine en yakın okula özendirilir. Uzak okul tercihleri veli ve öğrencinin isteğine bağlı olur.

Bu konuda farklı çözümler üretilebilir. Ancak TEOG sisteminde olduğu gibi, e-okul kanalıyla yapılması uygundur.

 

a. Anadolu Liseleri: Doğrudan ORTAK DERS puanıyla öğrenci kabul ederler. TEOG sisteminde olduğu gibi puan üstünlüğü esas olur.

Ortak ders puanı

ORGO ya devam edilen okul puanı

İkamet puanı

TOPLAM:……………….. Puan üzerinden,

Puan üstünlüğüne göre kayıt kabul ederler.

  

b. Meslek ve İmam Hatip liseleri;

Ortak ders puanı

ORGO ya devam edilen okul puanı

İkamet puanı

Alan dersi veya uygulama/beceri puanı

TOPLAM:……………….. Puan üzerinden,

Puan üstünlüğüne göre kayıt kabul ederler.

  

c. Özel Yönetmeli Olan Okullar ile Yabancı Okullar (İsteğe bağlı)

Ortak ders puanı

ORGO ya devam edilen okul puanı

İkamet puanı

Bu okullar için eklenmiş konularla ilişkili puanlar

TOPLAM:……………….. Puan üzerinden,

Puan üstünlüğüne göre kayıt kabul ederler.

 

ORGO’NUN KAZANIMLARI

1. Tüm ortaokullar özgürlüğüne kavuşur. İlkokullardaki özgün eğitim-öğretim güveni yaygınlaşır.

2. Ortaokullarda öğrenciler öğrenciliğini yaşar, öğretmenler öğretmenliğini yapar.

3. ORGO sınavları beş haftalık öğretimle ve lise konularıyla sınırlı olacağından, ortaokullarda, yıl içindeki eğitim ve öğretimi etkilemez, öğretmen ve öğrenciler üzerinde merkezi sınav stresi yaratmaz.

4. Ortaokullardaki öğretmen ve öğrenciler merkezi sınav baskısından kurtulmuş olur.

5. Öğretmenler, öğretim programlarındaki konuların öğrenilmesini/öğretilmesini, planladıkları biçimde sürdürürler.

6. Öğrenciler ise öğretmenlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda, kazanımları kavrama ve öğrenme gayreti içinde olurlar.

7. Özellikle merkezi sınav kapsamı dışında kalan RESİM, MÜZİK, BEDEN EĞİTİMİ gibi derslerin öğretmenleri, öğrencilerin ilgisizliğinden yakınmazlar.

8. Öğretmenlerin yaptığı sınavlarda açık uçlu sorular egemen olacağından, dershanelere olan bağımlılık azalır, dolayısıyla DERSHANELER ÖĞRENCİLERİN GÜNDEMİNDEN düşer.

9. Kışın yoğun kar yağışı nedeniyle yolları ve okulları kapanan öğrencilerin mağduriyetleri ortadan kalkar.

10. Mevsimlik işçi veya başka nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalan insanların çocukları için gittikleri yerlerde önlemler alınır, ORGO derslerine katılabilecekleri ortamlar hazırlanır.

 

ÖNERİ:

Bu model liselerden üniversitelere geçiş için de düzenlenebilir. Ortaöğretime Geçiş Okulu başlangıçta beş hafta uygulanır, daha sonraki yıllar hafta sayısı artırılır ve nihai olarak başka ülkelerde olduğu gibi ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ OKULU olarak bir öğretim yılına dönüştürülebilir.

 

AÇIKLAMA

Bildiri olarak 22 sayfadan oluşan programın bütününün güncellenmesi üzerindeki çalışmalarım devam ediyor. İlgilenen olursa görsel destekli sunum yapmaktan onur duyarım.

 

   KONGRE KİTABI BİLGİLERİ:

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş    ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları   

Boyut : 165-235
Sayfa Sayısı : 1026
Basım Tarihi : 2015-01
Kapak Türü : Karton
Kağıt Türü : 1.Hamur
Fiyatı: 66.00 TL

KONGREDE SUNULAN TÜM BİLDİRİLERİN YER ALDIĞI KİTAP.

Benim bildirim: ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ OKULU (ORKO) kitabın 235-263 sayfaları arasında yer almıştır.

 

BASINDAN: Atatürk Araştırma Merkezi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen kongreye yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katıldı. Kongrede, “Türkiye’de ve Dünyada Kademeler Arası Geçiş; Sınavlı Geçişi Doğuran Sebepler, Sınav Yöntem ve Uygulamalarının Eğitim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi, Kademeler Arası Geçiş Sınavsız Mümkün mü?, İlköğretimden Ortaöğretime Sınavsız Geçiş Modeli, Ortaöğretimden Yükseköğretime Sınavsız Geçiş Modeli; Özel Dershanelerin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Gelişimi, Özel Dershanelerin Eğitim Sistemindeki Yeri, Özel Dershanelerin Sosyo-Ekonomik Etkileri, Özel Dershaneler ve Fırsat Eşitliği” başlıkları altında çok sayıda bildiri sunuldu. Kongre bildirileri kitabının kısa zamanda kitaplaştırılacağı ve ilgililerle paylaşılacağı belirtildi

http://www.egitimbirsen.org.tr/manset-haberleri/egitimde-kademeler-arasi-gecis-ve-yeni-modeller-kongresi-antalya-da-yapildi-/2506/

 

ARŞİVDEN
 

 

Eğitimci Programları (İndir)