kitap2

       

 

Üniversite Sınavlarına Hazırlık İçin

 

BONUSLU/SİHİRLİ SORULARLA

SINAVA HAZIRLIK KİTABI

 

(Kitap ya da Yaprak Test Olarak Basımı Yapacak Yatırımcısını Bekliyor)

ÖYKÜSÜ: Öğretmenlik yaptığım yıllarda, en çok da başarılı öğrencilerden sayısalların sözel, sözellerin de sayısal test çözmeye isteksiz olmalarına çözüm bulmak istedim. Türkçe soru köklerini fıkralarla, şarkı sözleriyle ilişkilendirdim; rağbet görmedi. Türkçe soru köklerini 9, 10, 11 ve 12. Sınıfların ders kitaplarındaki paragraf ve cümlelerden seçtim; şaşkına döndüler… Dolayısıyla akıllı tahtaya yansıttığım sorularda, hafta içinde öteki derslerde işledikleri konuları görünce, sıra altlarında çözmeye çalıştıkları testleri bıraktılar. Teşhis ve tedavi tutmuştu! Asıl zorluk ondan sonra başladı. Soru yetiştirmekte zorlandım, bütün boş zamanlarımı soru yazmaya ayırdım. Neticede öğretmenlik 12. Sınıflarda sanata dönüştü…

 

Sevgili Gençler!

Bonuslu sorular öteden beri alışageldiğiniz soru bankalarında çözdüğünüz sorularla aynı olmakla birlikte, soru köklerine bağlı cümle ve paragraflar, onlardan farklı olarak; 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarınızdan seçilmiştir. Dolayısıyla bu soruları çözerken; hem Türkçe anlama, yorumlama, çözümleme ve bilgiyi kullanmayla ilgili yeteneklerinizi geliştirmeniz hem de öteki derslerle ilgili bilgilerinizden unuttuklarınızı hatırlatmanız, unutmadıklarınızı pekiştirmeniz amacıyla özel olarak hazırlanmıştır.

Bilginin doğru kullanılması anlayışına uygun olarak, paragraf ve yorum gerektiren soruların dışında kalıp da bilgi sorgulayan sorularda, önce Türkçe konusuyla ilgili teorik bilgi verildi, ondan sonra da bilginin doğru kullanılması istendi.

Bu soruları çözerken önce Türkçe soru kökünün istediği doğru seçeneği bulunuz. Ondan sonra da paragraf ve cümlelerde yer alan derslerle ilgili konuları bilip bilmediğinizi kendinize sorunuz. Özeleştiri yapınız. Bilmedikleriniz olursa, ya özel bir deftere not ediniz, ya da konu anlatım kitaplarınızı açıp öğreniniz. Yeterli olamadığınız konuları arkadaşlarınızla paylaşınız, en son öğretmeninize sormayı ihmal etmeyiniz.

Ayrıca, diğer soru bankalarınızdaki soruları çözmeyi ihmal etmeyiniz. Kendinize günlük hedef koyarsanız, inanın karşılığında hak ettiğiniz başarı gelecektir.

Kolay gelsin!

İyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.

***

 

Sınava Hazırlık Kitabı konu başlıklarını pdf AÇ 

 

 

Bonuslu/Sihirli Sorularla

SINAVA HAZIRLIK KİTABI

ÖRNEK YAPRAK TEST

 

BONUSLU / SİHİRLİ SORULAR

TÜRKÇE – TARİH

200

TEST NO: 202

TÜRKÇE KONUSU: Cümlenin Anlamı

TARİH KONUSU: Göktürkler – İslam Tarihi Ve Uygarlığı

 

1. Isnat sözcüğü, “dayandırmak” anlamına gelir. Daha çok sıfatların isimden sonra gelmesiyle oluşan ve genellikle deyim veya kelime grubu olarak kullanılan dil birliğidir. Örneğin; sözü doğru, bağrı yanık, baş açık, ayak yalın, eli kolu bağlı vb.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ısnat grubuna yer verilmiştir?

A) Bumin Kağan ile ilgili bilgilerimiz azdır

B) Bumin Kağan, ilk Türk devletini kuran devlet adamıdır

C) Özü sözü doğru olan Bumin doğuda büyük kağan oldu

A) O zamanlar doğuda oturanlar batıda oturanlara üstün olurdu

B) Kardeşi İstemi ise "Yabgu" unvanı ile batı kanadını yönetti

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir olay ve o olayın sonucu bir arada verilmiştir?

A) Sasaniler İpek Yolu ticaretini engellemeye başladılar

B) Bu durum hem Göktürkleri hem de Bizans'ı olumsuz etkiledi

C) Bunun üzerine Göktürkler, tarihte ilk kez Bizans’a elçi gönderdi

D) İpek Yolu’nun güvenliği için Bizans’la birlikte Sasanileri yendiler.

E) Sasaniler iyice zayıflayınca, Hz. Ömer İran’ı kolayca ülkesine kattı.

 

3. Karşıtlıklardan yararlanma, edebi metinlerde karşılaştırma türüne ait bir yöntemdir. Bu yöntem uygulanırken benzerliklerden uzak durulur ve olayların veya durumların zıt özellikleri karşılaştırılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıtlıklardan yararlanılmıştır?

A) Türklerin Çin egemenliğindeki karanlık yılları elli yıl kadar sürdü.

B) Bu süre içinde Türkleri Çinlileştirme politikaları boşa çıktı

C) Türkler geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kaldılar

D) Türklerin bağımsızlık özlemleri ufak çapta başkaldırmalarla devam etti

E) Nihayet Kürşad, esir olan halkını bağımsızlığına kavuşturdu

 

4. Herkes için aynı olan, kanıtlanabilir, doğrulanabilir olan yargılara "nesnel yargı"; bunun tersine de "öznel yargı" denir. Örnekler: Nesnel, Objektif, Kesin, Bilimsel, Değişken olmayan, Kanıtlanabilir, Herkese göre aynı… / Öznel, Sübjektif, Kişisel, Göreceli, Değişken, İzafi, Yoruma Bağlı…

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel (öznel) bir karardan söz edilmektedir?

A) Kutluk, kutsal yurt sayılan Ötüken'i alarak İkinci Göktürk Devleti'ni kurdu.

B) Bağımsızlığın kazanılmasında büyük rol oynayan Tonyukuk'u vezir yaptı.

C) Kendisine "devleti derleyen, toplayan" anlamında İlteriş unvanı verilmesini istedi.

D) İkinci defa kurdukları bu devlete, kurucusundan dolayı Kutluk Devleti dendi.

E) Kutluk Han döneminde Göktürkler yeniden eski gücüne kavuştu.

 

5. (I) Bilge Kağan tahta geçince kardeşi Kültigin adına kitabe diktirdi.

(II) Bu kitabede yer alan Türkçe metni, Kültigin'in atabeyi Yollıg Tigin yazdı.

(III) Tonyukuk ise danışmanlık görevine tekrar getirildi.

(IV) Görev paylaşımı sonunda Kültigin’e Göktürk ordularının komutanlığı kaldı.

(V) Kültigin'in ısrarı sonucunda kardeşi Bilge Kağan tahta çıktı (716).

Yukarıda numaralanmış cümleler olayın akışına göre sıralanmak istense, metnin son cümlesi hangisi olur?

A) I.  B) II.   C) III. D) IV. E) V.

 

6. I. Bilge Kağan'dan sonra tahta oğulları geçtiyse de yönetime anne egemen oldu.

II. Ancak anne, devleti yönetemedi bundan dolayı da hanedanlar birbirine düştü.

III. Bir süre sonra Uygur Başbuğu Kutluk Bilge Kül kağan ilan edildi.

IV. Göktürklerin yıkılması sonucu Asya Hunlarına dayanan Uygur Devleti egemen oldu.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I. ve II.   B) II. ve IV.    C) I. ve III.     D) III. ve IV.     E) II. ve III.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kavramı diğerlerinde anlatılanlardan daha uzun bir süreç belirtilmektedir?

A) Önce Dokuz-Oğuz olarak bilinen Uygurlar, sonra On-Uygur adını aldı.

B) Göktürk topraklarında kurulun Uygur Devletini de Kırgızlar yıktı.

C) Yurtlarını terk eden Uygurlar, Çin'in Kansu bölgesinde devlet kurdu.

D) Sarı Uygurlar da denilen bu Türkler Buda dininin ateşli savunucuları oldu.

E) Çin’in batısında yaşayan Sarı Uygurların varlığı günümüze kadar sürdü.

 

8. (I) Uygurlar, yerleştikleri bölgenin özelliği gereği tarım ve ticaretle uğraştılar.

(II) Fakat güçleri askeri ve siyasi güçleri etkili bir devlet kurmaya yetmedi.

(III) Uygurlar, Mani ve Budist dinlerine sayısız tapınak kazandırdılar.

(IV) Kâğıt yapımı ve hareketli matbaa tekniğini kullandıkları anlaşıldı

(V) Turfan Uygurlarına ait olduğu sanılan çok sayıda kitap bulundu

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde fiziksel güç yetersizliği gerekçe olarak gösterilmiş?

A) I.  B) II.   C) III. D) IV. E) V.

 

9. (I) Göktürk Devleti'nden sonra Orta Asya'da Uygur Devleti kuruldu. (II) Göçebeliği bırakarak yerleşik yaşama geçen Uygurlar diğer Türk devletlerine benzemez. (III) Uygur Devleti 840 yılında yıkıldı. (IV) Devletleri yıkılan Uygurlar çok farklı yönlere dağıldılar. (V) İç Asya'ya ve Çin'e giden Uygurlar, buralarda farklı devletler kurdukları tahmin ediliyor. (VI) Uygurların kültür ve sanat etkileri Asya'da yüzyıllarca sürmüştür

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde kanıtlanabilirlik ve kesinlik ağır basmaktadır?

A) I. ve III.   B) II. ve IV.   C) I. ve II.    D) III. ve V.    E) III. ve VI. 

 

10. (I) Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türk kelimesini, Türk devletinin resmî adı olarak ilk kullananlar Göktürklerdir. (II) Türk kelimesinin anlamı kullanıldığı metinlerden anlıyorum ki; güç, kuvvet ifade ediyor. (III) Tarih kaynaklarına göre bilinen ilk Türk devletini Hunlar kuruyor. (IV) Bu devletin Orhun ve Selenga ırmakları civarında kurulduğu, merkezinin ise Ötüken yine tarih kaynakları belirtiyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde öznel bir yargı vardır?

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde öznel bir yargı vardır?

A) I.  B) II.   C) III. D) IV. E) V.

 

11. Orta Asya siyasetine damgasını vuran Göktürklerin Bizans devleti ile de resmî ilişkilere girdiklerini biliyoruz. Göktürklerin gücünden çekinen Çin, Göktürk şehzadelerini birbirlerine düşürdü. İktidar mücadeleleri ile zayıflayan Göktürkler ikiye ayrıldılar. Bir süre bağımsız yaşayan Doğu ve Batı Göktürkler daha sonra tamamen Çin egemenliğine girdi. Uzun yıllar Çin egemenliğinde yaşayan Göktürkler, Kutluk yönetiminde ayaklanarak bağımsızlıklarını tekrar kazandılar. Aşağıdaki cümlelerde anlatılanların hangisine, yukarıdaki paragrafta değinilmemiştir?

A) Göktürk Devletinin ikinci kez yıkıldığına

B) Çin’in Göktürk Devletinin iç işlerine karıştığına

C) Göktürklerin Çinlilerin egemenliğine girdiğine

D) Göktürklerin Bizans’a elçi gönderdiğine

E) Uygurların hiçbir ülkeyle ittifak yapmadığına

 

12. (I) Avrupa ülkeleri arasında uzun zamandır siyasî birlik görünmüyor. (II) Batı Roma İmparatorluğunun enkazı üzerinde, Romalıların Barbar diye nitelediği kavimler tarafından birden çok devlet kurulmuş. (III) Tarih kaynaklarında yazılan başlıca krallıklar; Franklar, Burgondlar, Vizigotlar, Ostrogotlar idi. (IV) Bizans bu devletlerin hangileriyle savaş yaptığı tam olarak bilinmiyor. (V) Ayrıca Hunların yerine Macaristan'da Avar Devleti kuruldu.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlatım, diğerlerine göre kanıtlanabilir bir kesinlik içeriyor?

A) I. ve II.     B) I. ve III.    C) III. ve IV.    D) III. ve V.     E) IV. ve V.

 13. (I) Hz. Muhammed 20 Nisan 571'de Mekke'de doğdu. (II) Hz. Muhammed, küçük yaştan itibaren çevresinde doğruluğu ve zekâsı ile tanındı. (III) Haklı olarak ona her bakımdan güvenilir anlamına gelen El Emin lakabı verildi. (IV) Gençliğinde amcası ile kervan ticaretine katıldı. (V) Suriye ve Yemen'e gitti ve daha sonra da Hatice adında bir hanımın kervanlarını yönetti. (VI) Yirmi beş yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri, Hz. Muhammed’in kişiliği ile ilgili bilgi içermektedir?

A) I. ve II.     B) II. ve III.     C) III. ve IV.      D) III. ve V.    E) IV. ve VI.

 

14. (I) Hz. Muhammed (s.a.v.) içinde yaşadığı toplumun sosyal hayatını benimsemiyordu. (II) Yaşı ilerledikçe insanlardan uzak kalmayı tercih ediyor, bu yüzden de zaman zaman Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na gidip düşüncelere dalıyordu. (III) Bir gün bu mağaradayken, kendisine ilk Vahiy geldi (610). (IV) Cebrail adlı melek  "Yaratan Rabbinin Adıyla Oku" dedi. (V) Bu olay Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğinin ve İslam dininin başlangıcıdır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisi Hz. Muhammed’in karakter yapısıyla ilgilidir?

A) I. ve II.    B) II. ve III.     C) III. ve IV.            D) IV. ve V.   E) I. ve V.

 

15. İlk Müslümanlar insanları İslam dinine çağırma eylemi gizli yapıyordu. Ancak Hz. Ömer'in Müslüman olmasından güç Müslümanlar --------------------. Bunun altında kalmak istemeyen Mekkeliler Müslümanlara eziyet etmeye başladı.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en anlamlı olur?

A) Mekke’den uzaklaşmaya başladı

B) ne yapacağını bilmez hale geldi

C) Mekke halkını açıkça İslam dinine davet etti.

D) putlara daha çok yaklaşmaya başladı

E) dini vecibelerini gizli yapmaya başladı

 

16. Mekkeli müşriklerin inananlara baskıları gün geçtikçe arttı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, bu sözün anlamıyla örtüşür?

A) Müşriklerin yaptıkları baskılar her geçen gün ağırlaştı. 

B) Hz. Muhammed yakınlarına Habeşistan'a gitmelerini söyledi.

C) Hz. Muhammed, Hz. Ebubekir'le beraber Medine'ye göç etti.

D) Medine’ye göç Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi.

E) İlk zamanlar insanları İslam dinine çağırma işi gizli yapıldı.